سایت کدال پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ 11:55

سایت کدال یا سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران ، سایتی است که شما می توانید جهت دریافت اطلاعیه های شرکتها شامل ؛صورتهای مالی سالیانه و میاندوره ای، پیش بینی های درامد هر سهم  و تغییرات آن ، گزارش فعالیت هیات مدیره ،اطلاعیه های مربوط به مجامع شرکتها و زمان بندی پرداخت سود سهام وبه طور کلی هرگونه اطلاعاتی که توسط شرکتها منتشر شده و در آن درج می گردد به این سایت مراجعه نمایید.

سایت کدال دارای ۲ قسمت اطلاعیه ها و جستجوی اطلاعیه ها بوده که در قسمت اطلاعیه ها ، اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ارایه شده اند و شما می توانید اطلاعات شرکتها را در فرمتهای مختلف دریافت نمایید.و در قسمت جسجوی اطلاعیه ها نیز می توانید اطلاعات یک شرکت یا نماد را جستجو نموده و دریافت نمایید.

نوشته شده توسط جناب آقای رجبی  | لینک ثابت |